Chuyển Đổi Doanh Nghiệp, Những Điều Cần Biết

0
1650
chuyen-doi-loại-hinh-doanh-nghiep
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp, Những Điều Cần Biết

Chuyển đổi công ty

Chuyển đổi công ty/doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu trong quá trình kinh doanh, do mô hình kinh doanh không còn phù hợp, hoặc một lý do nào đó mà bạn có nhu cầu muốn chuyển đổi… Trong bài viết này chúng tôi xin được nêu ra một số hình thức chuyển đổi doanh nghiệp củng như quy định về việc chuyển đổi doanh nghiệp.

Hiện nay, theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 có 4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên;
  • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy định như sau:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung như sau:

  • Tên công ty chuyển đổi;
  • Địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi;
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi;
  • Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;
  • Phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;
  • Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.
Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Trên đây là một số những lưu ý khi bạn có ý định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: