Luật pháp quy định doanh nghiệp được báo lỗ trong bao nhiêu năm

0
1833
doanh-nghiep-duoc-bao-lo-trong-bao-nhieu-nam
Doanh nghiệp được báo lỗ trong bao nhiêu năm

Doanh nghiệp được báo lỗ bao nhiêu năm

  • Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ thì việc chuyển lỗ được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi xin được phân tích kỹ vấn đề này.

Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm

***  Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ, mà không quy định doanh nghiệp được phép báo lỗ trong bao nhiêu năm.

Xác định lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp

Theo Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), lỗ của doanh nghiệp được xác định như sau:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.thu-nhap-tinh-thue

  1. Nếu thu nhập tính thuế < 0 thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị lỗ,
  2. Nếu thu nhập tính thuế > 0 thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi.

Như vậy:

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.
  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.
  • Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm.
  • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định).
  • Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

Trên đây là những thông tin cần thiết theo quy định của luật pháp về việc doanh nghiệp được báo lỗ bao nhiêu năm hy vọng giúp ích được cho bạn.

Xem thêm về: