Các nguyên tắc lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

0
9018
lap bao cao tai chinh theo thong tu 133
Các nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

Lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Hiện nay, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế cho toán doanh nghiệp nhỏ và vừa để thay thế quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Điều này giúp doanh nghiệp kịp thời nắm được những thay đổi một cách đầy đủ và cần thiết. Là một nhân viên kế toán, các bạn cần phải thực hiện theo một nguyên tắc và nội dung nhất định, có như vậy mới phù hợp với mục đích của báo cáo tài chính theo thông tư 133.

I. Đối tượng doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Đối tượng áp dụng

*  Theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính và Bảng lưu chuyển tiền tệ,…

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Và không phân biệt lĩnh vực, thành phần kinh tế. Bên cạnh đó việc lập báo cáo phải tuân thủ theo Luật kế toán. Nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thì trên báo cáo phải có tên doanh nghiệp và số giấy chứng nhận hành nghề của đơn vị cung cấp dịch vụ.

2. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính theo thông tư 133

a. Cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong trường hợp hoạt động liên tục)

Theo quy định, bộ BCTC bắt buộc bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a – DNN).
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN).
 4. Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

Còn báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) thì không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể sử dụng Mẫu B01b – DNN thay cho Mẫu B01a – DNN.

b. Cho đối tượng là các doanh nghiệp siêu rẻ

Bộ BCTC bắt buộc sẽ bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNSN).
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNSN).
 3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNSN).

II. Các nguyên tắc cần lưu ý khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

a Hình thức sở hữu vốn

b. Lĩnh vực kinh doanh

 • Cần phải nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hay tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

c. Ngành nghề kinh doanh

 • Cần phải nêu rõ hoạt động kinh chính cũng như đặc điểm của sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp

d. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Đối với trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì cần phải nêu rõ thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành và lĩnh vực.

Các bạn làm kế toán cũng cần phải nắm rõ và nêu được những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến của thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính hay các sự kiện sát nhập, chia, tách, thay đổi quy mô,…đều ảnh hưởng lớn đến Báo cáo tình hình của một công ty hay doanh nghiệp.

2. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

***  Các kế toán viên cần phải nắm rõ kỳ kế toán năm ghi chi tiết theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Đối với công ty hay doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong năm kế toán ghi rõ là đồng Việt Nam hoặc một đơn vị tiền tệ kế toán được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán.

3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới nhất

*  Thứ nhất, các bạn cần tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán bằng việc nêu rõ báo cáo tài chính có được lập và được trình bày phù hợp, tuân thủ những quy định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không?

Thứ hai, bạn phải nắm rõ các chính sách kế toán mới nhất được áp dụng về tỷ giá hối đoái

 • Tỷ giá tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch,
 • Cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong kỳ và tỷ giá áp dụng khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ.
 • Nguyên tắc về chuyển đổi BCTC được lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam,
 • Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền cần được nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào.

4. Nguyên tắc kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính

a. Đối với chứng khoán kinh doanh

 • Thời điểm ghi nhận đối với chứng khoán niêm yết cần ghi thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác,
 • Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hoặc giá gốc,
 • Căn cứ trích lập dự phòng trong việc giảm giá chứng khoán kinh doanh.

b. Đối với những khoản cho vay

 • Bạn cần có đánh giá lại chi tiết các khoản cho vay thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
 • Bạn cũng cần lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay.

c. Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

 • Bạn cần dựa vào tỷ lệ biểu quyết hoặc thỏa thuận đối với công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ có thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào?
 • Nguyên tắc xác định công ty liên doanh, liên kết dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích,
 • Căn cứ việc lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, căn cứ để xác định tổn thất

d. Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

 • Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác?
 • Căn cứ lập dự phòng tổn thất do đầu tư vào đơn vị khác; báo cáo tài chính để xác định tổn thất

Trên đây là những thông tin, những nguyên tắc kế toán cơ bản để các kế toán thực hiện báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC.