Lập và nộp báo cáo tài chính bị lỗi sẽ bị xử phạt như thế nào?

0
4012
cac-loi-khi-nop-bao-cao-tai-chinh
Lập và nộp báo cáo tài chính bị lỗi sẽ bị xử phạt như thế nào?

Lập và nộp báo cáo tài chính bị lỗi sẽ bị xử phạt như thế nào?

*  Thực hiện lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế là thời điểm vô cùng bận rộn của các kế toán. Và trong quá trình thực hiện, việc lập sai hay nộp chậm là điều không tránh khỏi. Áp lực đến từ khối lượng số liệu và công việc lớn cùng với quỹ thời gian hạn hẹp là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót.

Vậy nếu lập sai hoặc nộp chậm BCTC thì có bị phạt không và nếu có thì mức phạt sẽ như thế nào?

1. Một số quy định khi thực hiện báo cáo tài chính

a. Những điều cần lưu ý khi nộp BCTC

*  Theo quy định về nộp báo cáo tài chính, tùy thuộc vào đặc>a. Những điều cần lưu ý khi nộp BCTCực hiện báo cáo tài chínhệp có thể lựa chọn một trong những chế độ kế toán sau để thực hiện:

 • Chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC (áp dụng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • Chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Được áp dụng đối với những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thực hiện theo thông tư 200).

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ của doanh nghiệp phải nộp cho các cơ quan quản lý bao gồm những dữ liệu, mẫu biểu sau:

 1. Bảng cân đối kế toán,
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh,
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 không cần nộp),
 4. Thuyết minh báo cáo tài chính,
 5. Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp),
 6. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các phụ lục đi kèm.

b. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có thời hạn nộp BCTC nhau, cụ thể:

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các công ty con sẽ phải nộp báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ.
 • Với công ty mẹ thì chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty mẹ cần phải nộp báo cáo tài chính.
 • b. Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp khác:

  *  Thời hạn cuối để nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các đơn vị, chi nhánh kế toán trực thuộc sẽ nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời gian quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

  2. Các mức xử phạt về nộp chậm – lập sai báo cáo tài chính

  Xem thêm về: Những nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

  a. Lỗi vi phạm về tài khoản kế toán

  Đối với các trường hợp:

  1. Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán,
  2. Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.
  3. Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hàn>2. Các mức xử phạt về nộp chậm – lập sai báo cáo tài chínhtiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với 2 trường hợp đầu tiên là mức >a. Lỗi vi phạm về tài khoản kế toán2 hành vi trên sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.

   b. Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

   Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng với các lỗi sau:

   • Lập báo cáo tài chính không có đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
   • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán (Đây là mức phạt đối với cá nhân, tập thể sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với cá nhân).

   Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với các lỗi sau:

   • Lập không đầy đủ, hoàn chỉnh các báo cáo tài chính theo quy định,
   • Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

   Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng với các lỗi sau:

   • Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
   • Lập báo cáo tài chính nhưng không đúng với >b. Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chínhvg.com/chung-tu-ke-toan-la-gi/">chứng từ kế toán
   • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

   Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng với các lỗi sau:

   • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,
   • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,
   • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Xem thêm về: Những nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

   c. Lỗi nộp chậm về hồ sơ khai thuế bao gồm: tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN…

   Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 với các lỗi sau:

   • Không lập BCTC hoặc lập BCTC nhưng không đầy đủ nội dung theo quy định;
   • Lập và trình bày BCTC không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định của chế độ kế toán;
   • Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng so với thời hạn quy định;
   • Công khai BCTC không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các Khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của người lao động;
   • Công khai BCTC chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.
   • Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài Khoản kế toán;
   • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài Khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài Khoản kế toán trong hệ thống tài Khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.

   Phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 với các lỗi sau:

   • Không áp dụng đúng hệ thống tài Khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị,
   • Không thực hiện đúng hệ thống tài Khoản đã được Bộ >c. Lỗi nộp chậm về hồ sơ khai thuế bao gồm: tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN… các lỗi sau

    • Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định,
    • Lập BCTC bị sai sót, không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán,
    • Giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC,
    • Thoả thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC,
    • Cố ý, thoả thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật,
    • Thực hiện việc công khai BCTC chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định,
    • Thông tin, số liệu công khai của BCTC sai sự thật,
    • Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

    Đây là một số lỗi có thể dẫn đến bị phạt khi lập và nộp báo cáo tài chính, rất mong bạn có thể tránh được để tiết kiệm cho doanh nghiệp của mình một khoản tiền. Xin chân thánh cảm ơn