Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn ở những khoản tài chợ nào?

0
894
khi-nao-thi-duoc-mien-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn ở những khoản tài chợ nào?

Khoản chi tài trợ nào được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

Bên cạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ với nhà nước, rất nhiều doanh nghiệp có mong muốn được đóng góp cho xã hội thông qua các khoản chi tài trợ, từ thiện,… Nhà nước cũng rất khuyến khích và hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động này. Vậy nên, khi doanh nghiệp tài trợ tiền cho giáo dục – y tế, cho người nghèo, thiên tai,… thì có các quy định trừ các khoản chi phí này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, không phải khoản chi tài trợ nào cũng được khấu trừ. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý doanh nghiệp 5 khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

1. Chi tài trợ cho y tế

a) Đối tượng

 • Các cơ sở y tế được thành lập, xây dựng theo quy định pháp luật về y tế mà khoản chi tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trung tâm y tế, bệnh viện đó;
 • Thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh;
 • Các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế;
 • Chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản chi tài trợ cho y tế

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc các tổ chức, cơ quan có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
 • Chứng từ, hoá đơn mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2. Chi tài trợ cho giáo dục

a) Đối tượng

 • Các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn thành lập, mua cổ phần trong các trường học;
 • Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;
 • Các hoạt động thường xuyên của trường;
 • Học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại bộ Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho các học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động các nguồn chi tài trợ theo quy định của pháp luật);
 • Tài trợ cho các cuộc thi về những môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;
 • Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản chi tài trợ cho giáo dục

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);
 • Các chứng từ, hóa đơn mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

3. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học

a) Đối tượng

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn theo Đề án được các cấp có thẩm quyền ký và phê duyệt).

b) Hồ sơ xác định khoản chi

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc các tổ chức, các cơ quan có chức năng huy động tài trợ) và bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC),
 • Các hoá đơn mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi trả tiền (nếu tài trợ bằng tiền),
 • Các quy định về nghiên cứu khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

4. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

a) Đối tượng

 • Là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Gồm các khoản: chi tài trợ làm nhà cho người nghèo đúng đối tượng quy định; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật có hồ sơ xác định khoản tài trợ,
 • Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động các nguồn vốn tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC),
 • Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền),

* Lưu ý: Đối với bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm:

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ;
 • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hóa, sản phẩm (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

5. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai

a) Đối tượng

 • Tài trợ bằng hiện vật hoặc bằng tiền để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Các cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một tổ chức, cơ quan có chức năng huy động các nguồn vốn tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của nhà tài trợ (ở đây là người đại diện doanh nghiệp), đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc các tổ chức, cơ quan, có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC),
 • Hoá đơn, chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền) hoặc chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật).

Trên đây là những thông tin cần thiết giúp bạn hiểu rõ hơn về các khoản được miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các Loại Thuế Chính Của Các Doanh Nghiệp Hoạt Động Tại Việt Nam