Làm thế nào để bạn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

0
1378
quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

*  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Làm thế nào để các cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN? Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản giúp các cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN 2019 với cơ quan thuế.

1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải tự quyết toán với cơ quan thuế khi nào?

a. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

***  Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đơn vị đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế thu nhập 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

*  Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập…) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào đó khác thì được phép ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ đã chi trả.

*  Trường hợp có sự điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

b. Cá nhân thuộc nhóm không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN lại không làm việc tại tổ chức đó,
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi,
 • Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai và đã thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%,
 • Cá nhân chưa có mã số thuế,
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lượng đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo thì không được ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân phải tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 46 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của BTC.

2. Hồ sơ để tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Hồ sơ bao gồm:

 1. Tờ khai Mẫu số 02/QTT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN,
 2. Bản chụp các tài liệu, chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài,
 3. Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có) Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN.

Trường hợp làm theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp lại bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế.

 • Bản chụp các tài liệu, hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có),
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có các tài liệu, chứng từ chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế (QTT) nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh phải làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

4. Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế dành cho cá nhân

***  Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài Chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị đang trả thu nhập cho cá nhân đó.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi sang nơi làm việc khác và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trả thu nhập cuối cùng.

Các cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) bao gồm những đối tượng sau:

 1. Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại đơn vị trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
 2. Cá nhân chưa được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.
 3. Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã được khấu trừ 10%.
 4. Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc có nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

Trên đây là một số lưu ý giúp bạn tính toán thuế thu nhập cá nhân, hy vong nó hỗ trợ được bạn trong mùa quyết toán năm 2019