Các đối tượng cần phải quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

0
2558
quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-truc-tiep
quyết toán thuế TNCN trực tiếp

Các đối tượng cần phải quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

* Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế quyết toán theo năm. Căn cứ vào tổng thu nhập, loại thu nhập của người lao động và số thuế của các doanh nghiệp đã khấu trừ của người lao động trong tháng có phát sinh thuế, một số cá nhân có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Một số khác không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Do đó, vấn đề đối tượng nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế đang là nội dung được nhiều người nộp thuế quan tâm trong thời điểm thực hiện quyết toán thuế hiện nay.

1. Các đối tượng cần phải quyết toán thuế trực tiếp

* Theo điểm d Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định, cá nhân phải tự thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan>1. Các đối tượng cần phải quyết toán thuế trực tiếp nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).

– Hai là, cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm:

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ);

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 đơn vị trở lên trong năm; Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập nhưng thực tế không còn làm việc tại đó đến hết năm; Cá nhân trong năm không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

– Ba là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

– Bốn là, cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

2. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp ở đâu?

* Người lao động có thể nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập (Cục thuế hoặc chi cục thuế) trong các trường hợp:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng (vẫn đang làm tại thời điểm quyết toán) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực >2. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp ở đâu? cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

* Cá nhân nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) trong các trường hợp:

– Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào

– Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào

– Cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

– Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

3. Hồ sơ tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp

Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

– Thư xác nhận tiền lương, các khoản thu nhập tại những nơi chi trả thu nhập.

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

– Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)

– Bản chụp các chứng từ, hóa đơn chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Chứng minh thư nhân dân.

– Hồ sơ giảm trừ gia cảnh nếu có.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 1, Điểm d thì

“- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
– Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế từng lần phát sinh quý, quyết toán thuế.”

Căn cứ theo quy định trên thì:

– Đối với cá nhân phải nộp thêm tiền thuế thì hạn nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế và tiền thuế.

– Đối vớ>3. Hồ sơ tự quyết toán thuế TNCN trực tiếpịnh hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

>4. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN