Thông Tư 68/2019/TT-BTC Hướng Dẫn Về Hóa Đơn Điện Tử

0
4053
Thong-tu-68
Thông tư 68 quy định về hóa đơn điện tử

Thông tư 68 hướng dẫn về hóa đơn điện tử cho nghị định 119/2018-NĐ/CP

  • Ngày 30/09/2019, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử là văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về HDDT và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Đây sẽ là căn cứ pháp luật quan trọng để các doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về các quy định có liên quan đến HDDT. Với các cơ quan chức năng, thông tư sẽ giúp việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử diễn được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

1. Hiệu lực thi hành của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

*** Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử được ban hành ngày 30/09/2019 và sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 14/11/2019. Theo đó, kể từ ngày 30/9/2019 – 31/10/2020, mốt số các văn bản trước đó của Bộ Tài chính đã ban hành sau đây vẫn còn hiệu lực. Cụ thể như sau:

  • a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
  • c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);
  • d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
  • e) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
  • f) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính ở trên sẽ hết hiệu lực thi hành. Như vậy, các doanh nghiệp và người làm kế toán vẫn còn khoảng hơn một năm nữa để từ từ thay đổi và thích ứng với những thay đổi của Thông tư 68.

2. Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định mới nhất về thời hạn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử

***  Từ sau khi Luật Quản lý thuế 2019 được ban hành, rất nhiều doanh nghiệp tỏ ra phân vân khi không biết thời hạn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử có bị lùi lại sang ngày 01/07/2022 hay không. Để trả lời câu hỏi này thì tại Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử của Bộ Tài Chính đã quy định rõ ràng như sau:

“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này,

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành”

Như vậy, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn sẽ thực hiện lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Tức là 100% các doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 01/11/2020.

Đồng thời, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành phố lớn sẽ phải gấp rút thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử ngay trong năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP.

Xem thêm về: Ưu nhược điểm của hóa đơn điện tử