Thuyết minh báo cáo tài chính là gì? Tại sao lại cần thuyết minh BCTC

0
4498
Thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh
Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

*  Thuyết minh báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng khi lập BCTC. Dựa vào việc thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hoặc nắm bắt rõ ràng hơn về tình hình tài chính của công ty.

1. Định nghĩa về thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

*  Thuyế>1. Định nghĩa về thuyết minh báo cáo tài chính là gì? về tình hình hoạt động, tình hình tài chính, cung ứng – kinh doanh cũng như kết quả marketing của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà những bản báo cáo khác không thể mô tả rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chuẩn xác hơn về tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Thuyết minh BCTC gồm các nội dung căn bản sau:

– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

– Kỳ kế toán, tổ chức tiền tệ sử dụng trong kế toán.

– Các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đang áp dụng.

– Các chính sách kế toán áp dụng.

– Thông tin bổ sung cho những khoản mục được trình bày trong bảng cân đối kế toán.

– Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD.

– Thông tin bổ sung cho khoản mục được trình trong BCTC lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý: Mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc phải của BCTC và Bộ Tài Chính đã có mẫu thuyết minh (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ xác thực và rõ ràng. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ công bố thông tin bằng với yêu cầu bắt buộc tối thiểu của luật pháp để tránh những sai phạm không đáng có.

Nhưng mức độ tối thiểu của bản thuyết minh này lại phụ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Hơn nữa, thuyết minh BCTC bắt buộc càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn cần bảo đảm những bí mật thương nghiệp và cách duy trì sự phát triển của công ty.

2. Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

*  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một phần không thể tách rời của BCTC. Các doanh nghiệp dùng thuyết minh BCTC để mô tả chi tiết các dữ liệu, thông tin đã được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể biểu thị những thông tin khác nếu doanh nghiệp >2. Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhhọc và hợp lý về Báo cáo tài chính.

3. Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp cần lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định về pháp luật của Chuẩn mực kế toán về việc “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng tóm lược và dạng đầy đủ) công ty phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực, cách lập bản thuyết minh BCTC

3. Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh Báo cáo tài chínhnội dung dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và những chính sách kế toán cụ thể được chọn và vận dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;

– Trình bày các thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong những Báo cáo tài chính khác (Các thông báo trọng yếu);

– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được diễn tả trong những Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày hợp lý và chân thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nên được trình bày một cách khoa học và có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách phù hợp nhất với đặc thù của doanh nghiệp mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được đánh dấu dẫn đến những thông tin có liên quan trong Bản thuyết minh BCTC.

4. Cơ sở lập thuyết minh Báo cáo tài chính

– Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.

– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán yếu tố hoặc bảng tổng hợp chi tiết với liên quan;

– Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính từ các năm trước, tốt nhất là nên giống với năm liền kề trước đó;

– Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác.

Trên đây là những thôn tin cần thiết về thuyết minh báo cáo tài chính, hy vọng hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn thành công!

>4. Cơ sở lập thuyết minh Báo cáo tài chính